gooijer.nl

Jouwpagina.nl

GOOISE LANDBOUW EN VEETEELT

Het laatste kwart van de 19e eeuw bracht grote veranderingen in Gooiland. De Oosterspoorlijn Amsterdam - Amersfoort werd door 't Gooi aangelegd. Dit leidde, samen met de komst van de Gooische Stoomtram, tot de ontsluiting van een ongerept natuurgebied. De forensen stroomden toe en de lokale landbouw en veeteelt werd steeds verder teruggedrongen. De autochtone bevolking raakte in de minderheid en in de klem.

Boerderijen in Naarden 1832

Stadsboerderijen in vesting Naarden

stads-boerderij-naarden.blogspot.nl


Emeltenbestrijding op de Meent

Emelten

emelten-bestrijding-meenten.blogspot.nl


GOOIS GRASLAND.

Tot het laatste kwart van de 19e eeuw was Gooiland een achtergebleven en armelijke streek. Bijna het hele oppervlakte bestond uit onvruchtbare zandgrond en heide. Alleen de buitendijkse gebieden aan de Zuiderzeekust waren vruchtbaar. De jaarlijkse overstromingen zorgden steeds voor een vruchtbaar kleilaagje. Deze vochtige grond was niet geschikt voor akkers, maar wel als grasland. Weiland en hooiland waren in gebruik bij de Gooise veehouders.   

weilanden.blogspot.com


GOOIS MATENSTELSEL.

Net als andere Hollandse regio\'s had ook Gooiland een eigen matenstelsel. Bijgaande schets toont de Gooise oppervlakte eenheden.  

landbouw-veeteelt.blogspot.com


GOOISCHE DISSELWAGEN

GOOISCHE BOEREN DISSELWAGEN

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=131214


GOOISE KOPTIENDEN ARCHIEF

Gooise Koptienden Archief aanwezig in r Noord- Hollands Archief. Toegangsnummer 117. Gaarderregisters 1502-1835.

www.archieven.nl/pls/m/zkstart.ahd?p1=1537&p_adt=236&p_code=117&p_taal=1


GOOISE KOPTIENDEN.

Bewaardgebleven \'koptiendenboeken\' zijn een interessante bron t.b.v. de Gooise historie.

gooise-koptienden.blogspot.com


GOOISE LANDBOUW MIJ 1848.

Notulenboek Hollandsche Maatschappij voor de Landbouw, Afdeling Gooiland. In 1848 werd deze afdeling gesticht door een antal Gooise notabelen. De afdeling werd in 1921 opgeheven.

goois-mij.blogspot.com


GOOISE MAATLAND EIGENAREN

EIGENAREN GOOISCHE MAATLANDEN UIT 1845.

vertaal.blogspot.com


GOOISE MAATLANDEN.

Het buitendijkse grasland, langs de Zuiderzeekust, was vruchtbaar. Bij de veehouders bijzonder in trek waren de Maatlanden. Deze grasvlakte lag ten oosten van de Huizer haven tot aan de grens met Eemnes. Vanaf de middeleeuwen, tot de invoering van het kadaster, bezat iedere Gooise gemeente een eigen stuk maatland. Enkele veldnamen ter plaatse waren: Huizermaat, Laardermaat, Naardermaat, Hilversumse Bovenmaat .. enz ..  

gooijer.netfirms.com/maatlanden.htm


Gooise Warande

Het betwiste jachtrecht op de Gooise Warande door de eeuwen heen. Verzet van de Erfgooiers tegen het verpachten van de jacht aan buitenstaanders. Van P.C. Hooft , stadhouder Willem III tot Koningin Emma. Harmen Vos die in 1899 een haas schoot.

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=74475


GOOISE WEILANDEN

De Gooise weilanden kon men voor 1932 verdelen in: Grasland, Hooiland en buitendijks Maatland. Na de aanleg van de afsluitdijk veranderde de Zuiderzee in het IJsselmeer. De buitendijkse gebieden werden vanaf die tijd niet meer overstroomd en bleven ook in het vroege voorjaar geschikt voor beweiding door vee.

weilanden.blogspot.com


HILVERSUMSE MEENT.

Oorspronkelijk was de Hilversumse Meent een van de verschillende Gooise weidegebieden, die in gemeenschappelijk gebruik was bij de Erfgooiers. Er bestond ook een Naarder, Blaricummer en Huizer Meent.

www.tgooi.info/meent/geschiedenis.html


Hondenkar t.b.v. melkvervoer

Hondenkarren werden in Het Gooi vroeger gebruikt voor melkvervoer en tevens bij de visventers.

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=123724&DE-HOND-HET-PAARD-DER-ARMEN-IN-DIENST-BIJ-HET-MELKVERVOER


HOOIBOUW BIJ VESTINGBOEREN.

Binnen de Naardense vestingwallen, stonden tot 1945 ongeveer 20 boerderijen, waarin tijdens de winter het vee werd gestald. Zomers liep het vee op de omliggende weiden. Vanaf begin 20e eeuw slokte de woningbouw steeds meer boerenland op. Het grasoppervlak nam snel af, maar het aantal veehouders verminderden nauwelijks. De vestingboeren kwamen in de problemen, bij gebrek aan hooiland. Terwijl elders de agrarische bedrijven mechaniseerden , moesten zij nog handmatig met een zeis de steile hellingen van de Naardense vestingwallen maaien.  

gooijer.netfirms.com/landbouw.htm


HOOIBOUW PRENTEN.

Oude prenten met voorstellingen van de hooibouw in vroeger tijden.

www.stellingwerven.dds.nl/index19e/economie1/text3.htm


Koptienden als bron

Gooise koptienden als bron. Familieonderzoek loopt vast op de laatste data van de Doop, Trouw en Begraaf - boeken. Het is mogelijk via de koptiendenboeken verder terug te gaan in de tijd.

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=107096


KOPTIENDEN WANBETALERS.

De koptienden belasting op akkers was oorspronkelijk een kerkelijke inkomstenbron. Met de opbrengst werd het gemeenschapsbelang gediend. In de 17e eeuw t/m 1840 was deze inning in handen gekomen van Amsterdamse regenten. Deze lieden dreigden, via aanplakbiljetten, de akkers van wanbetalers te onteigenen.

members.ams.chello.nl/ddberg/waarschouwinge.htm


Landbouw & Veeteelt - 18e eeuw

Le Francq van Berkhey (1727-1812) beschreef in zijn NATUURLIJKE HISTORIE VAN HOLLAND de landbouw. Zijn boek was voorzien van veel prenten en afbeeldingen.

landbouw-veeteelt-18e.blogspot.com


Maatlanden Gooise Kust

Maatlanden aan de Gooise kust. Getypt.

maat-land-gooise-kust.blogspot.nl


Meenten tot Marken

VAN MEENTEN TOT MARKEN - Proef- schrift van Dr. Anton Kos. Een onderzoek naar de oorsprong en ontwikkeling van de Gooise marken en de gebruiksrechten op de gemene gronden van de Gooise markegenoten (1280-1568)

gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=80892


NAARDER VESTINGBOEREN.

Het boerenbedrijf binnen de Naarder vestingwallen bracht veel moeillijkheden met zich mee. Vooral de hooibouw vergde veel inspanning.

hooibouw.blogspot.com


OUDE BOERENWAGEN

Ouderwetse boerenwagen. Dit type was omstreeks 1945 nog in Gooiland in gebruik. Enkele jaren later werden de houten wielen vervangen door wielen met luchtbanden.

findoldtractors.com/ned/hoogendoorn/machines/boerenwagen_1.shtml


SPREEUWEN CONTRA EMELTEN.

SPREEUWEN CONTRA EMELTEN  

gooijer.netfirms.com/kwatwormen.htm


Stadsboerderijen van Naarden

Stadsboerderijen van Naarden uit de periode 1829-1880

stads-boerderij-naarden.blogspot.nl


VESTINGBOERDERIJEN IN NAARDEN

Binnen de vestingwallen van Naarden stonden ooit 20 boerderijen. Bij een belegering van de Vesting was er steeds een flinke voedselvoorrraad in de boerderijen aanwezig.

naarden-stadsboerderijen.blogspot.com


VOOROORLOGSE HOOIBOUW

Deze foto toont de hooibouw, zoals die tot omstreeks 1945 ook in Gooiland plaats vond. Daarna werden de houten wielen vervangen door luchtbanden.

www.goet.net/jangerrit/Goet_Hooien_5.jpg
(C) Jouwpagina.nl - Link aanvragen? Vragen? Opmerkingen? Contacteer deze beheerder.